Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

11.09.2014

◄ Înapoi

 

ANUNȚ

lNSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI
BOLINEUROVASCULARE

 

Scoate la concurs următoarele posturi vacante:

în cadrul Compartimentului ATI Postoperator din cadrul Secției Clinice Neurochirurgie

 • 7 posturi de asistent medical debutant generalist cu studii postliceale
 • 6 posturi de infirmier debutant studii generale

în cadrul Secliei Clinice Neurochirurgie

 • 1 post asistent medical debutant generalist cu studii postliceale
 • 1 post infirmier debutant studii generale

în cadrul Camera de Gardă Neurologie

 • 1 post asistent medical debutant cu studii postliceale

în cadrul Birou internări externări

 • 1 post registrator medical debutant

în cadrul Biroului Administrativ

 • 1 post îngrijitoare

în cadrul Compartimentului Brancardieri

 • 1 post Brancardier pentru secția Clinică Neurologie
 • 1 post Brancardier pentru Secția Clinică Neurochirurgie

CONDIȚII GENERALE

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 •  are varsta minima reglementata de prevederile legale 18 ani
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fast condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila eu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU POSTURILE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU STUDII POSTLICEALE

 • Diploma de școală sanitară postliceală
 • Certificat Membru OAMMR sau Acord Principiu eliberat de OAMMR

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE INFIRMIER DEBUTANT

 • Diploma de Școală Generală
 • Curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR din Romania sau fumizori autorizali de MMFPS cu aprobarea MS direcția generală Resurse umane și certificare.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT

 • Diplomă de studii medii de specialitate sau Diplomă de studii medii - Bacalaureat

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE BRANCARDlER

 • Diploma de Școală Generală

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRE DOSAR VALABILE PENTRU TOATE POSTURlLE SCOASE LA CONCURS

 • act identitate
 • formular înscriere, care se obține de la Biroul RUNOS
 • copia carnetului de muncă sau copie Revisal, dacă este cazul
 • Cazier judiciar original
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate eliberată de către medicul de familie privind evidența bolilor cronice și psihice
 • Aviz medical eliberat de medicul de medicina muncii, INNBN care se va obține după depunerea formularului de înscriere la concurs la Biroul RUNOS
 • Copia fișei de evaluare a perfofmanțelor individuale sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă
 • Alte înscrisuri/specializări din care să rezulte îndeplinirea condițiilor speciale de participare la concurs
 • Livretul militar unde este cazul
 • Curriculum vitae

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documenlele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau alte copii legalizate.

Termenul de depunere a dosarelor este 24 Septembrie 2014 orele 12,00 la Biroul RUNOS.

Concursul va avea loc în cel puțin 30 de zile lucrătoare de la data publicării la sediul unității din București Șoseaua Berceni nr. 10 - 12 sector 4, urmând a fi anunțată data examenului în timp util pe site-ul instituției și la avizier.

Concursul constă în 3 elape succesive, dupa cum urmează

 • selecția dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Bibliografia este atașată.
Relații suplimentare la Biroul RUNOS telefon 021/334.30.04 interior 1151.

Anunțul complet (format PDF)

Brancardier:

Fișa postului și bibliografia (format PDF)

Asistent medical:

Fișa postului de asistent medical în serviciul postoperator (format PDF)

Fișa postului de asistent medical Camera de Gardă (format PDF)

Tematica pentru concursul de asistent medical (format PDF)

Infirmieră:

Fișa postului și tematica (format PDF)

Îngrijitoare:

Fișa postului și tematica (format PDF)

Registrator medical: 

Fișa postului și tematica (format PDF)