Despre Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

Structura oganizatorica a fost aprobata prin Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 89/2005 si cuprinde:

Structura oganizatorica
Secţia Clinica de NEUROLOGIE I 80 paturi
Secţia Clinica de NEUROLOGIE II 80 paturi
Compartimentul de recuperare neurologica 20 paturi
Unitatea de Urgenta Neurovasculara 20 paturi
Secţia Clinica de Neurochirurgie 75 paturi
Secţia Clinica de Anestezie Terapie - Intensiva 25 paturi
TOTAL 300 paturi

BAZA LEGALA DE INFIINTARE

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti a fost infiintat prin HGR NR.174/27.03.1995 si a OMS NR. 904/1995 funcţionează din 01.07.1995 si conform HGR NR.1106/2002 este unitatea de interes naţional subordonata direct Ministerului Sănătăţii Publice.

Încă de la înfiinţarea sa, organizarea institutului s-a făcut pe baza unei concepţii profund moderniste şi revoluţionare, de avangardă pentru momentul înfiinţării, având drept ţel promovarea competenţei.

Actualmente, institutul este organizat ca unitate sanitară cu paturi, funcţionând cu secţii clinice universitare de adulţi , însumând un număr de 300 de paturi.

LEGISLATIA PE BAZA CAREIA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA

Diagrama legislativă ce stă la baza desfăşurării activităţii în Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti este reprezentată în principal de: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul VII – Spitalele, Contractul Cadru pe 2006, normele de aplicare ale contractului cadru, secţiunea spitale, reglementările privind dotarea şi funcţionarea spitalelor precum şi legislaţia financiar-contabilă în vigoare şi cea privind achiziţiile. Modificările legislative recente au avut impact asupra organizării şi gestionării institutului ducând la schimbarea conducerii acestuia şi modificări în organigramă.

In continuare enumeram cadrul legislativ in vigoare, pe baza caruia isi desfasoara activitatea:

 • Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, modificata si completata cu OUG 72/2006.
 • Legea 486/2006, bugetul de stat pe 2007.
 • Legea 487/2006, bugetul asigurarilor sociale de stat.
 • Legea 448/2006, protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 • Legea 372/2006, pentru completarea OG 80/2001, normative de cheltuieli pentru institutiile publice.
 • Legea 416/2006, modifica Legea 469/2002, cu privire la disciplina contractuala.
 • Legea 44/2006, pentru modificarea si completarea Legii 19/200-pensii.
 • Legea 186/2006, privind accidentele de munca si boli profesionale.
 • Legea 100/98, privind autorizatia sanitara de functionare.
 • Legea 111/1996, privind activitatile nucleare.
 • Legea 200/2006 privind constituirea 0,25% fondului de garantarea ptr. plata creantelor salariale.
 • Legea 277/2006, legea bibliotecilor.
 • Legea 307/2006, cu privire la securitatea si sanatatea muncii.
 • Legea 372/2006, pentru completarea OG 80/2001- normative de cheltuieli pentru institutiile publice.
 • Legea 399/2006, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
 • OUG 72/2006. privind reforma in sanatate.
 • OUG 150/2002, privin organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate.
 • OUG 158/2005, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
 • OUG 19/1995, cu privire la regimul de valorificare a bunurilor scoase din functiune aprtianand institutiilor publice.
 • OUG 34/2006 publicata in MO 418/15.05.20065, Legea 37, Hotararea nr.925, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
 • OUG 88/2006, privind ticketele de masa.
 • OUG 44/2006, privind Legea 61/1993- alocatii de stat ptr. copii.
 • OUG 88/2006, modificari si completari, acte normative cu privire la tickete de masa 2007 si CASS angajator (6% incepand ian. 2007)
 • OUG 110/2006, modificari Legea 571/2003- Codul Fiscal.
 • OG 23/2007, modificari si completari la OUG 115/2004, privind salarizarea si alte drepturi de personal contractual din unitatile sanitare publice.
 • OG 28/2006, masuri financiar fiscale.
 • OG 21/2006, modificarea Legea 571/2003- Codul Fiscal.
 • OUG 52/2006 - rectificare bugetara.
 • OG 62/2006, pentru completarea OUG 115/2004, salarizarea personalului medical.
 • OUG 72/2006, modificari si completari la Legea 95/2006, privind reforma in sanatate.
 • OG 3/2007, masuri financiar fiscale.
 • OMF 425 OMF 1792/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.
 • OMF 1753/2004, cu privire la organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si pasiv.
 • OMF 1661 bis/2003, cu privire la sponsorizari si donatii.
 • OMS/CNAS 681/243, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului cadru.
 • OMS 896/2006, metodologia de elaborare buget, venituri, cheltuielo.
 • OMS 828/2006, privind achizitia de aparatura medicala.
 • OMS/CNAS 1453/528, comisii si subcomisii de evaluare a furnizorilor de servicii medicale.
 • OMS/CNAS 1781/558, Norme metodologice de aplicare a contractului cadru privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe 2007.
 • OMS/CNAS 1782/576/2006, inregistrarea si urmarirea pacient FO, pentru spitalizarea continua si de zi.
 • OMM 89/2006, cu privire la valoarea nominala a ticketelor de masa
 • OMS/CNAS 385/161, pentru aprobarea derularii programelor de sanatate.
 • OMF 616/2006, Norme metodologice pentru intocmirea bilantului 2006.
 • OMS 576/2006, masuri cu caracter tranzitoriu privind conducerea unitatilor sanitare.
 • OMS 117/2002 , privind autorizatia sanitara de functionare.
 • OMS 629/2006, regulamentul de org. si func.a Agentiei nationale pentru programe de sanatate.
 • HGR 862/2006, privind organizarea si functionarea MS, finantarea integrala din venituri propri prin contracte CASMB.
 • HGR 972/2006, privind statutul CNAS
 • HGR 706/2006, contract cadru.
 • HGR 1514/2006, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite sit taxe locale, amenzi aplicabile 2007
 • HGR 1916/2006, privind nivelul alocatiilor de hrana in unitatile sanitare.
 • HGR 1850/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 200/2006 , privind fondul de garantare ptr. plata creantelor salariale.
 • HGR 1091/2006, cu privire la sanatatea si securitatea la locul de munca.
 • HGR 1136/2006, cu privire la cerinte minime de securitate pentru expunerea la riscuri generate de campuri electromagnetice..
 • HGR 1825/2006, cu privire la stabilirea salariului minim brut/tara incepand cu 01.01.2007 (390 Ron)
 • HGR 1865/2006, cu privire la limitele de competenta valorica pentru aprobarea obiectivelor de investitii.
 • HGR 53/2007, privind registrul general al salariatilor.
 • HGR 105/2007, cu privire la valoarea minima a mijloacelor fixe.
 • HGR 1660/2006, norme privind atribuirea contractelor de achizitii publice prin sisteme electronice.

RESURSE UMANE

Conform statului de funcþiuni,in anul 2015 institutul are 410,5 posturi aprobate din care LA 30 NOIEMBRIE 2015 308,5 OCUPATE

Posturi aprobate
personal mediu sanitar 170,5
personal auxiliar sanitar 142
personal TESA din care 3 membri comitet director 20
muncitori 17
TOTAL 410,5

Scurt istoric

In anul 1995 luna iunie a luat fiinta Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare, conform H.G.R 174/1995 si al Ordinului M.S 904/199

Cinica de Neurologie Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare s-a desprins din Spitalul Clinic Dr. Gheorghe Marinescu, avind in componenta un numar de 4 pavilioane si o statie de oxigen din care:

 • 2 pavilioane clinici universitare cu paturi (Neurologie, ATI, Neurochirurgie Vasculara)
 • un pavilion Serviciu Anatomie Patologica - Compartiment Histopatologie - Prosectura
 • un pavilion de Analize Medicale, Farmacie, Administratie si Depozite.

Obiectul de activitate al institutului il constituie asistenta medicala in domeniul specialitatilor de neurologie si neurochirurgie vasculara, Invatamint medical si cercetare stiintifica medicala in aceste domenii, precum, si activitati de indrumare metodologica in reteaua de neurologie cu privire la patologia vasculara cerebrala.