Anunt posturi vacante INNBN

18.06.2015

◄ Înapoi

Conducerea Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare – Bucureşti scoate la concurs în temeiul HG. Nr.286 /2011 modificată prin HG.1027 / 2014, următoarele posturii vacante, contractuale.

Secţia clinică Neurologie
_ 3 posturi Asistent medical generalist debutant – nivelul studiilor Postliceale
_ 7 posturi Infirmier debutant – nivelul studiilor generale

Unitate Urgenţe Neurovasculare
_ 1 post Asistent medical generalist debutant - nivelul studiilor Postliceale
_ 9 posturi Infirmier debutant – nivelul studiilor generale
_ 4 posturi Îngrijitor – nivelul studiilor generale
_ Compartiment Recuperare Neurologică
_ 2 posturi Asistent medical generalist debutant – nivelul studiilor Postliceale

Camera de Gardă Neurologie
_ 1 post Îngrijitor – nivelul studiilor generale

Secţia clinică Neurochirurgie
_ 3 posturi Asistent medical generalist debutant – nivelul studiilor Postliceale
_ 1 post Infirmier debutant - nivelul studiilor generale
_ 5 posturi Îngrijitor – nivelul studiilor generale
_ 1 post Brancardier – nivelul studiilor generale

Unitate Transfuzi Sanguine
_ 1 post Asistent medical generalist debutant - nivelul studiilor Postliceale şi curs hematologie

Secţia Clinică A.T.I.
_ 2 posturi Asistent medical generalist debutant – nivelul studiilor Postliceale ( pentru Neurochirurgie)
_ 3 posturi Asistent medical generalist debutant – nivelul studiilor Postliceale ( pentru Neurologie)
_ 3 posturi Infirmier debutant – nivelul studiilor generale ( pentru Neurologie )
_ 5 posturi Îngrijitor – nivelul studiilor generale ( pentru Neurologie)
_ 1 post Brancardier – nivelul studiilor generale ( pentru Neurologie)

Serviciul Anatimie Patologică
_ 1 post Temporar vacant de Autopsier – nivelul studiilor generale

Administrativ
_ 1 post Îngrijitor – nivelul studiilor generale ( pentru cladire Administraţie )
_ 1 post Muncitor calificat treapta IV Telefonist – nivelul studiilor, minim 10 clase, Certificat de calificare în meseria de telefonist, în termen.

Compartiment Muncitorii Întreţinere
_ 1 post Muncitor calificat treapta II Instalator – nivelul studiilor generale Categoria 3 sau 4 în specialitate, vechime 6 ani in meserie
_ 1 post Muncitor calificat treapta II Lăcătuş mecanic – nivelul studiilor generale Categoria 3 sau 4 în specialitate, vechime 6 ani meserie
_ 1 post Muncitor calificat treapta II Electrician – nivelul studiilor generale Categoria 3 sau 4 în specialitate, vechime 6 ani în meserie

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la aparitia prezentului anunţ, pentru posturile pe perioada nedeterminata, respectiv 5 zile pentru postul temporar vacant de Autopsier.
Conditii Generale
- are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
- are varsta minima reglementata de prevederile legale 18 ani
- are capacitate deplina de exercitiu;
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
- indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii Specifice
Condiţii specifice pentru Asistent medical generalist debutant cu studii potliceale - Diplomă şcoală Postliceală Sanitară, Certificat OAMMR
Condiţii specifice pentru Infirmier debutant cu studii generale, Ingrijitor, brancardier - Minim 8 clase primare
Condiţii specifice pentru muncitori calificaţii treapta II Instalator, Lăcătuş mecanic, Electrician - Minim 10 clase Diploma / certificat calificare în meserie şi Acte doveditoare din care să reiasă obţinerea pentru categoria 3 sau 4, vechime minim 6 ani in meserie
Condiţii specifice pentru muncitori calificaţii treapta IV - Telefonist - minim 10 clase şi Atestat calificare permanent s-au în termen de valabilitate.
Condiţii specifice pentru postul de Autopsier temporar - minim 6 luni vechime la sala de prosectură. Curs de instruire de minim 3 luni

CALENDARUL PENTRU DESFASURAREA COCNCURSULUI PENTRU POSTURILE VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA ESTE URMATORUL
10.07.2015 proba scrisă /şi sau proba practică
¬ pentru posturile vacante din secţia clinică Neurologie, Camera de Gardă Neurologie ,Unitate Urgenţe Neurovasculare, Compartiment Recuperare Neurologică şi A.T.I( pentru neurologie) ora 09,00
¬ pentru posturile vacante din secţia clinică Neurochirurgie, si A.T.I.( pentru Neurochirurgie), UTS ora 13,00
¬ pentru posturile vacante din Compartiment Muncitori Întreţinere şi Administraţie, Telefonist ora 1200

16 .07. 2015 Interviul
¬ pentru posturile vacante din secţia clinică Neurologie, Camera de Gardă Neurologie ,Unitate Urgenţe Neurovasculare, Compartiment Recuperare Neurologică şi A.T.I( pentru neurologie) ora 09,00
¬ pentru posturile vacante din secţia clinică Neurochirurgie, si A.T.I.( pentru Neurochirurgie), UTS ora 13,00
¬ pentru posturile vacante din Compartiment Muncitori Întreţinere şi Administraţie, Telefonist,ora 12,00

CALENDARUL PENTRU DESFASURAREA COCNCURSULUI PENTRU POSTUL DE AUTOPSIER PE PERIOADA DETERMINATA DE AUTOPSIER ESTE URMATORUL
01.07.2015 proba scrisă /şi sau proba practică ora 10,00
07.07.2015 Interviul ora 10,00

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRE DOSAR
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) Formular de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de unitate
d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 
i) Aviz medical eliberat de medicul de medicina muncii, INNBN - vizita medicala se va face pana la data primei probe, la sediul unitatii.

Actele prevazute de la b) la d) vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează
- selecţia dosarelor
- proba scrisă şi sau / proba practică
- interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Bibliografia şi tematica sunt atasate.
Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Neurologie Bucureşti Soseaua Berceni nr 10 – 12 Sector 4 Biroul RUNOS telefon 021 / 334.30.04 interior 1151, şi pe pagina oficială www.innbn-bucureşti.ro.

Anunt în format PDF

Tematici

Fise de post