Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

21.11.2014

◄ Înapoi

ANUNT
lNSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI
BOLINEUROVASCULARE


Scoate la concurs

 • 1 post registrator medical debutant in cadrul birou internari externari
 • 1 post infirmier debutant in cadrul Sectiei clinice Neurochirurgie

CONDITII GENERALE

 • are cetatenia ramana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale 18 ani;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii. contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul. care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT

 • Diploma de studii medii de specialitate sau Diploma de studii medii - Bacalaureat

CONDITII SPECIFICE PENTRU POSTURlLE DE lNFlRMIER DEBUTANT

 • Diploma de Scoala Generala
 • Curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR din Romania sau fumizori autorizati de MMFPS cu aprobarea MS directia generala Resurse umane si cenificare.

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOSAR

 • act identitate
 • formular inscriere, care se obtine de la Biroul RUNOS
 • copia carnetului de munca sau copie Revisal, daca este cazul
 • Cazier judiciar original
 • Adeverinla care sa ateste starea de sanatate eliberata de catre medicul de familie privind evidenta bolilor cronice si psihice
 • Aviz medical eliberat de medicul de medicina muncii, lNNBN care se va obline dupa depunerea formularului de inscriere la concurs la Biroul RUNOS
 • Copia fisei de evaluare a performantelor individuale sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca
 • Alte inscrisuri/specializari, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs
 • Livretul militar unde este cazul
 • Curriculum vitae

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conforrnitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau alte copii legalizate.

Termenul de depunere a dosarelor este 5 DECEMBRIE 2014 orele 12,00 la Biroul RUNOS. Concursul va avea loc in cel putin 30 de zile lucratoare de la data publicarii la sediul unitatii din Bucuresti Soseaua Berceni nr. 10 - 12 sector 4, urmand a fi anuntata data examenului in timp util pe site-ul, instituliei si la avizier.

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selectia dosarelor
 • proba scrisa
 • interviul

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Bibliografia este atasata.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS telefon 021/334.30.04 interior 1151.

 

Anuntul in format PDF

Tematica si bibliografia pentru concursul de registrator medical

Tematica si bibliografia pentru concursul de infirmier debutant

Atributiile infirmierei