Anunt recrutare membru C.A.

05.02.2015

◄ Înapoi

Anunţ pentru recrutarea unui membru reprezentant al Ministerului Sănătăţii în Consiliul de Administraţie al S.C. Antibiotice S.A.

În conformitate cu OUG 109/2011, Ministerul Sănătăţii, în calitate de Autoritate Contractantă, a selectat compania S.C. Quest Advisors S.R.L. pentru a-i oferi asistentă în procesul de selecţie a unui membru reprezentant al Ministerului Sănătăţii în Consiliul de Administraţie al S.C. Antibiotice laşi S.A. Compania Antibiotice laşi S.A. este cel mai important producător român de medicamente generice. Misiunea Antibiotice laşi S.A. este de a transforma tratamentele valoroase într-un mijloc mai accesibil de îmbunătăţire a calităţii vieţii oamenilor. Portofoliul de peste 150 de medicamente acoperă o gamă largă de arii terapeutice, strategia de dezvoltare a produselor fiind concentrată astăzi pe medicamentele din clasele cardiovascular, antiinfecţioase şi sistem nervos central. Pe piaţa internă, Antibiotice laşi S.A. se diferenţiază ca principal producător de medicamente antiinfecţioase şi singurul producător de substanţe active obţinute prin biosinteză (Nistatina).

1. Criterii de recrutare şi selecţie

1. Salariat(a) al/a Ministerului Sănătăţii - aparat propriu sau al unităţilor subordonate;

2. Absolvent de studii universitare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: medicină/ ştiinţe economice/ ştiinţe juridice;

3. Experienţă profesională generală de minim 10 ani;

4. Experienţa în domeniul medicină/ ştiinţe economice/ ştiinţe juridice, de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare

5. Experienţă managerială dobândita prin ocuparea unor funcţii de conducere de minim 3 ani;

2. Criterii care constituie avantaje

1. Cursuri de perfecţionare sau specializare în domeniul medicină/ ştiinţe economice/ ştiinţe juridice, realizate în ţară sau străinătate;

2. Experienţă în stabilirea şi implementarea unor strategii corporative;

3. Cunoaşterea legislaţiei specifice privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice;

4. Capacitatea de a susţine argumentat propuneri, soluţii, puncte de vedere;

5. Capacitate de a lucra în echipă;

6. Abilităţi de negociere;

7. Abilitaţi de comunicare.

3. Reguli cu privire la procesul de selecţie

• O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

• În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

• Toţi candidaţii trebuie să fie în măsură să deţină calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Antibiotice laşi (inclusiv, însă fără a se limita la lipsa antecedentelor penale - cazier judiciar, lipsa situaţiei de incompatibilitate sau a conflictului de interese - declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, lipsa abaterilor şi/sau sancţiunilor disciplinare - adeverinţă semnată de conducătorul structurii de resurse umane din cadrul instituţiei în care este încadrat candidatul, prin care se atestă faptul că nu a fost sancţionat disciplinar, lipsa debitelor către bugetele de stat şi/sau locale - fişă fiscală, etc).

4. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

• Opis;

• Curriculum Vitae în limba română;

• Scrisoare de intenţie în limba română - în cadrul căreia candidatul va motiva aplicaţia şi va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie (pentru detalii a se vedea anexat Modelul de Completare al Scrisorii de Intenţie);

• Cel puţin două referinţe/recomandări relevante din partea unor persoane cu funcţii de conducere cu care candidatul a lucrat/colaborat în ultimii 5 ani - acestea va conţine datele de contact (adresa de e- mail şi/sau număr de telefon) ale persoanei care oferă recomandarea;

• Copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

• Copie după carnetul de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;

• Adeverinţă semnată de conducătorul structurii de resurse umane din cadrul instituţiei în care este încadrat candidatul, prin care se atestă faptul că acesta nu a fost sancţionat disciplinar;

• Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa situaţiei de incompatibilitate şi a conflictului de interese (Formular 1);

• Cazier judiciar;

• Certificat de atestare fiscală dovedind lipsa debitelor către bugetele de stat şi/sau locale;

• Copie a actului de identitate

5. Modul de depunere a candidaturii

Candidaturile cuprinzând documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data de 06.03.2015, ora 16.00 , pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de Recrutare - Membru în Consiliul de Administraţie S.C. Antibiotice Iaşi S.A.| Nume şi Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă S.C. QUEST ADVISORS S.R.L., str. Ing. Gheorghe Balş nr. 3, et. 4, interfon ‘Quest Advisors’, sector 1, cod poştal 011889 Bucureşti, precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail antibiotice@questadvisors.eu

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie. Imposibilitatea transmiterii pe suport hârtie, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul prezenţei proceduri de recrutare şi selecţie. Ministerul Sănătăţii îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii. Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa sau statutul lor profesional.

Anunțul în format PDF