Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

23.12.2014

◄ Înapoi

ANUNT

INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI
BOLI NEUROVASCULARE

 

Conducerea Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare - Bucuresti scoate la concurs in temeiul HG. Nr.286 /2011 modificata prin HG.I027 / 2014, urmatoarele posturii vacante, contractuale.

 • 1 post vacant de Asistent medical generalist in cadrul Camerei de Garda Neurochirurgie 
  • Nivelul studiilor -superioare, vechime minim 1 an.
 • 1 post vacant de muncitor calificat tr II electrician in cadrul Compartimentului Muncitori.
  • Nivelul studiilor 10 Clase, Categoria 3 in specialitate electrician, vechime peste 10 ani in meserie.

CONDITII GENERALE

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale 18 ani;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eli berate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condarnnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII SUPERIOARE

 • DILOMA DE LICENTA STUDII SUPERIOARE
 • MINIM 1 AN VECHIME ca asistent medical generalist cu studi superioare

CONDITII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE ELECTRICIAN

 • Acte doveditoare din care sa reiasa obtinerea pentru categoria 3 electrician
 • Minim 10 ani vechime In specialitatea electrician


CONCURSUL SE VA ORGANlZA CONFORM CALENDARULUI URMATOR:

 • 13 Ianuarie 2015 ora 12,00 termenul limita pentru depunerea dosarelor
 • 21 Ianuarie 2015 ora 10,00 proba scrisa
 • 27 Ianuarie 2015 ora 10,00 proba interviu.


ACTE NECESARE lNTOCMIRE DOSAR

 • act identitate original si copie
 • formular inscriere
 • diploma de licenta pentru postul de Asistent medical original si copie
 • acte doveditoare 10 clase pentru postul de electrician, original si copie
 • carnetul de munca, sau dupa caz adeverintele care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, original si copie.
 • adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
 • in cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selectia dosarelor
 • proba scrisa
 • interviul

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Bibliografia si tematica este atasata.

Relatii suplimentare la sediul Institutului National de Neurologie Bucuresti Soseaua Berceni nr. 10- 12 Sector 4, Biroul RUNOS, telefon 021 1334.30.04 interior 1151, si pe pagina oficiala www.innbn-bucuresti.ro.

Anuntul in format PDF

Tematica si bibliografia - asistent medical

Tematica si bibliografia in - electrician