Anunţ concurs pentru postul de muncitor calificat tr. II electrician

18.07.2014

◄ Înapoi

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti scoate la concurs 1 post vacant de muncitor calificat tr. II electrician în cadrul Compartimentului muncitori - grup electrogen.

CONDIŢII GENERALE

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale 18 ani
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fostcondamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE

 • Diplomă de absolvire liceu - bacalaureat
 • Acte doveditoare din care să reiasă obţinerea pentru categoria 3 sau 4 electrician

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRE DOSAR

 • act identitate
 • formular înscriere
 • diploma de bacalaureat - care sa ateste specializarea
 • copia carnetului de muncă, sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi in specialitate.
 • Cazier judiciar
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • Copia fisei de evaluare a performanţelor individuale sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă.
 • Alte inscrisuri / specializări, din care să rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conforrnitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau alte copii legalizate.

Termenul de depunere a dosarelor este 01.08 2014 orele 12,00 la Biroul RUNOS

Concursul va avea loc în data de 8 Septembrie 2014 ora 10,00 la sediul unităţii din Bucureşti Soseaua Berceni nr. 10 - 12 sector 4.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează

 • selectia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidatii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Bibliografia este atasata.

Relaţii suplimentare la Biroul RUNOS telefon 021/334.30.04 interior 1151.

Vezi anunţul complet în format PDF