Anunt examen promovare registrator medical debutant internari

08.07.2015

◄ Înapoi

Conducerea Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare –Bucuresti, organizeaza în ziua de 21 IULIE 2015 ora 11,00 la sediul unitati Biblioteca,examenul de promovare din funcţia de debutant pentru personalul care întruneste conditiitle de vechime de minim 6 luni din cadrul BIROULUI INTERNARI –EXTERNARI
Examenul de promovare în cazul persoanelor încadrate în funcţiile de debutant se face în condiţiile legii, prin susţinerea unei probe scrise, stabilite de comisia de concurs.

Modalitatea de Desfasurare a examenului.
• În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
• cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
• abilităţi de comunicare;
• capacitate de sinteză;
• complexitate, iniţiativă, creativitate.
• Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu
• Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
• Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
• Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
• Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei."

Anunțul în format PDF