Ordinul nr. 698 din 9 septembrie 2001 - pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din

◄ Înapoi

Ordinul nr. 698 din 9 septembrie 2001 - pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice

ORDIN Nr. 698 din 9 septembrie 2001

pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice

EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 27 noiembrie 2001

Ministrul sanatatii si familiei,

vazând Referatul Directiei generale resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene nr. DB 9.081/2001,

în scopul aplicarii unitare de catre organele sanitare teritoriale si de ministerele cu retea sanitara proprie a dispozitiilor legale referitoare la angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice, pentru ocuparea postului de sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator, farmacist-sef în unitatile sanitare publice si pentru descentralizarea unor competente,

în temeiul Legii nr. 30/1990, al Legii nr. 74/1995, republicata, al Legii nr. 81/1997 si al celorlalte dispozitii legale în vigoare, referitoare la angajare, avansare, transferare si detasare, precum si al Hotarârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

emite urmatorul ordin:

------------

*) Pentru compartimentele din directiile de sanatate publica, institutele de sanatate publica si centrele de sanatate publica.

ART. 1

Se aproba Metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurari de sanatate, Metodologia-cadru privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, biochimisti si chimisti, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator, farmacist-sef în unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurari de sanatate, precum si Metodologia privind calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef în unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurari de sanatate, prevazute în anexele nr. 1 - 3 care fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prevederile prezentului ordin se aplica si la selectionarea medicilor de familie si a celor din unitatile ambulatorii de specialitate, care îsi desfasoara activitatea în imobile aflate în administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei, unitatilor sanitare, precum si în administrarea unitatilor administrativ-teritoriale. Selectia se face pe cabinete libere organizate în baza Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu pe post. Medicii selectionati vor urma procedura de acreditare cu comisiile paritare (casa de asigurari de sanatate, colegiul medicilor).

ART. 3

Medicii de familie si cei din unitatile ambulatorii, care îsi desfasoara activitatea în spatii private, vor fi selectionati în vederea încheierii de contracte cu casa de asigurari de sanatate de catre comisiile paritare, iar în situatia în care se impune o verificare profesionala, aceasta va fi efectuata împreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei prin directiile de sanatate publica, conform metodologiilor prevazute în prezentul ordin.

ART. 4

Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin se abroga.

ART. 5

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 6

Directia generala resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene, celelalte directii generale si directii din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, unitatile direct subordonate Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si ministerele cu retea sanitara proprie vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Ministrul sanatatii si familiei,

Daniela Bartos

ANEXA 1

METODOLOGIE

privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurari de sanatate

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor si a altui personal de specialitate cu studii superioare, precum si ocuparea postului de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator si farmacist-sef se pot face numai pe posturi normate si vacante, potrivit legii si prezentei metodologii.

-----------

*) Pentru compartimentele din directiile de sanatate publica, institutele de sanatate publica si centrele de sanatate publica.

ART. 2

Posturile vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist, chimist, precum si pentru alt personal de specialitate cu studii superioare se ocupa numai prin concurs, potrivit dispozitiilor legale si prezentei metodologii.

ART. 3

Prevederile prezentei metodologii se aplica medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor si altui personal de specialitate cu studii superioare, mentionati la art. 1, din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei si a ministerelor cu retea sanitara proprie.

CAP. 2

Angajarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor dupa încetarea activitatii

SECTIUNEA 1

ART. 4

(1) Dupa încetarea activitatii angajarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor se poate face numai prin concurs, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei, în specialitatea confirmata prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, dupa caz, în profilul diplomei.

(2) Încadrarea celuilalt personal de specialitate cu studii superioare în unitatile sanitare publice se face prin concurs organizat de unitatea sanitara respectiva conform prevederilor anexei nr. 12 la Hotarârea Guvernului nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5

Angajarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, pensionari de invaliditate, care îsi redobândesc capacitatea de munca si sunt depensionati, se face fara concurs, în unitatea în care au functionat anterior pensionarii, conform prevederilor legale, sau în alta unitate sanitara în care exista un post echivalent vacant. Pentru medici prevederea se aplica în cazul în care întreruperea activitatii nu a fost mai mare de 5 ani.

ART. 6

Femeile care au un copil în vârsta de pâna la 6 ani pot ocupa posturi cu jumatate de norma pe perioada determinata în unitatile sanitare publice, în conditiile stabilite de lege, fara concurs, pe posturi vacante sau temporar vacante.

ART. 7

Medicii care nu au exercitat profesiunea mai mult de 5 ani consecutivi, chiar daca au continuitate în munca, conform Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, pierd dreptul de practica medicala.

ART. 8

Medicii care redobândesc dreptul de exercitare a profesiei pot fi încadrati în unitati sanitare cu contracte individuale de munca pe durata nedeterminata, cu respectarea dispozitiilor legale si a prezentului ordin.

ART. 9

(1) Prevederile art. 7 nu se aplica medicilor care ocupa functii eligibile sau alte functii în Parlament, prefecturi, primarii, ministere si organe ale administratiei publice centrale sau locale si în alte unitati bugetare si care au dreptul, potrivit reglementarilor legale în vigoare, sa desfasoare activitate profesionala în unitati sanitare, în specialitatea si în gradul dobândit, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 524/1991 privind drepturile unor categorii de personal încadrat în unitati sanitare.

(2) Personalul prevazut la alin. (1) îsi pastreaza pe toata durata respectiva postul de medic avut în reteaua sanitara.

(3) Perioada lucrata în functii eligibile, în administratie si în alte unitati publice constituie, potrivit legii, vechime în munca sanitara. Se considera vechime si în specialitate daca medicii respectivi lucreaza efectiv în specialitatea avuta 50% din norma de timp a functiei medico-sanitare, în cadrul normei de baza unde sunt salarizati.

ART. 10

Conditiile de echivalare a studiilor, stagiului si vechimii în specialitate se stabilesc de Ministerul Sanatatii si Familiei, pe baza unor criterii stabilite cu avizul Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România, pe baza unui protocol.

ART. 11

Echivalarea diplomelor si atestatelor obtinute de medici si farmacisti în strainatate se face în conditiile stabilite de lege.

SECTIUNEA a 2-a

Ocuparea postului de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si de farmacist-sef

ART. 12

(1) Postul de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si de farmacist-sef se ocupa pe baza de concurs organizat de Ministerul Sanatatii si Familiei, conform prevederilor prezentei metodologii, cu exceptia profesorilor sau a conferentiarilor universitari, care pot fi numiti pe baza unui interviu din legislatia în vigoare. Interviul se sustine în fata unei comisii desemnate de Ministerul Sanatatii si Familiei.

(2) Persoanele sanctionate în ultimii 5 ani de catre unitatile la care au fost angajate sau de catre Colegiul Medicilor din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, nu pot participa la concursurile pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef.

ART. 13

(1) La concursurile pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment si sef de laborator se prezinta medicii primari confirmati în specialitatile respective si care practica în mod curent specialitatea pentru care concureaza. La directiile de sanatate publica, institutele de sanatate publica si centrele de sanatate publica posturile de sef de laborator pot fi scoase la concurs pentru medici primari, biologi principali, biochimisti principali, chimisti principali, farmacisti primari, dupa caz.

(2) Pentru posturile de farmacist-sef în farmacii publice pot concura farmacistii primari.

(3) Posturile de medic sef de sectie, sef de laborator, sef de compartiment si farmacist-sef, publicate la concurs si ramase libere din lipsa de candidati, pot fi republicate, urmând sa aiba drept de participare si candidatii cu gradul profesional de specialist, care au urmat cel putin doua cursuri de perfectionare postuniversitare acreditate de Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Farmacistilor din România, efectuate dupa obtinerea specialitatii.

ART. 14

Concursul se desfasoara conform calendarelor anuale publicate de Ministerul Sanatatii si Familiei.

ART. 15

Acordarea de delegatie pentru postul de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef se va face de catre Ministerul Sanatatii si Familiei în conditiile prevazute de lege si numai pentru perioada cuprinsa între vacantarea postului si finalizarea concursului, dar nu mai mult de 6 luni, cu posibilitatea reînnoirii delegatiei, dar nu mai mult de un an.

ART. 16

Medicul sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacistul-sef promovat într-o functie de conducere în aceeasi unitate sanitara publica poate exercita si functia de sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef.

ART. 17

(1) Pentru medicii sefi de sectie, sefi de compartiment, sefi de laborator si pentru farmacistii-sefi, care ocupa functii eligibile sau alte functii în Parlament, prefecturi, în organe ale administratiei publice centrale sau locale si în alte unitati bugetare, se pastreaza functia de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef, pe care o vor putea reocupa fara concurs, pe vechiul post, la terminarea mandatului în organele legislative sau la încetarea contractului de munca în administratie ori în alte unitati prevazute mai sus.

(2) În aceste cazuri va fi numit un medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef, cu delegatie, pe toata perioada absentei titularului. Delegatiile se vor acorda pe o perioada de 6 luni, cu posibilitatea reînnoirii din 6 în 6 luni, la propunerea conducerii unitatii. Medicii care ocupa functii eligibile sau alte functii în Parlament, prefecturi, în organe ale administratiei publice centrale sau locale si în alte unitati bugetare pot exercita si functiile de medic sef de sectie, sef de laborator, sef de compartiment si farmacist-sef, daca ambele unitati sunt în aceeasi localitate.

(3) Functiile de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef pot fi suspendate sau anulate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, la propunerea unitatii sanitare, directiilor de sanatate publica, Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România sau a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si Familiei în situatiile în care se apreciaza ca prestatia în functie nu este conforma cu normele metodologice sau deontologice.

CAP. 3

Organizarea si desfasurarea concursurilor si modul de ocupare a posturilor ca urmare a acestor concursuri

SECTIUNEA 1

Organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, precum si a posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef

ART. 18

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii care are în statul de functii postul vacant. Concursul pentru ocuparea cabinetelor de medici de familie, stomatologi si a celor din ambulatoriile de specialitate organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se organizeaza si se desfasoara la nivelul directiilor de sanatate publica sau al ministerelor cu retea sanitara proprie.

ART. 19

Pentru ocuparea postului de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau de farmacist-sef concursul se organizeaza de Ministerul Sanatatii si Familiei, la nivelul directiilor de sanatate publica din centre universitare medicale, stabilite de acesta.

ART. 20

Concursurile se sustin în fata comisiilor de examinare constituite potrivit dispozitiilor prezentului ordin.

ART. 21

(1) Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la nivelul unitatii sanitare care a publicat postul vacant pentru concurs.

(2) La înscrierea pentru concurs a carui publicitate a fost asigurata conform legii candidatii vor depune la unitatea sanitara care a publicat postul un dosar cuprinzând urmatoarele acte:

a) cerere în care se mentioneaza postul pentru care doresc sa concureze;

b) copia xerox de pe diploma de medic si adeverinta de confirmare în gradul profesional;

c) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în anexa nr. 3 la ordin;

d) declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care îi fac incompatibili cu postul pentru care doresc sa concureze;

e) certificat privind starea de sanatate;

f) dovezi ca în ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de unitatile în care a activat si de Colegiul Medicilor din România sau de Colegiul Farmacistilor din România;

g) copie xerox de pe autorizatia de libera practica;

h) chitanta de plata a taxei de concurs.

(3) Unitatile sanitare la nivelul carora s-au depus dosarele de înscriere la concurs vor verifica si vor confirma actele din dosarele respective.

(4) Dosarele admise si respinse se vor afisa la sediul unitatii, stabilindu-se un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor.

(5) Contestatiile privind dosarele de concurs se adreseaza, în termen de 24 de ore din momentul luarii la cunostinta, directiilor de sanatate publica, respectiv ministerelor cu retea sanitara proprie, care au obligatia de a le rezolva în termen de 24 de ore de la depunere. Pentru concursurile organizate la nivelul directiilor de sanatate publica contestatiile se depun la Ministerul Sanatatii si Familiei.

(6) Dosarele definitive pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef se trimit la directia de sanatate publica de care apartine unitatea care publica postul, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie, care le vor înainta Ministerului Sanatatii si Familiei. Dupa înregistrarea la Ministerul Sanatatii si Familiei acestea nu mai pot fi completate cu alte acte.

ART. 22

(1) Rezultatul concursului, indiferent de categoria posturilor publicate pentru care s-a concurat, se consemneaza într-un proces-verbal si se comunica candidatilor în termen de 24 de ore de la terminarea concursului.

(2) Dupa comunicarea rezultatelor contestatiile se depun în scris la comisie, în termen de 24 de ore, iar raspunsul se comunica tot în scris de catre comisie, în termen de 24 de ore de la depunerea contestatiei.

ART. 23

(1) Concursul pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist se valideaza de catre conducerea unitatii care a publicat postul si se afiseaza la avizierul acesteia.

(2) Contestatiile privind modul de validare a concursului se adreseaza Ministerului Sanatatii si Familiei, în termen de 15 zile de la afisarea rezultatelor finale.

ART. 24

(1) Candidatii declarati reusiti la concursul de ocupare a posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

(2) Candidatii la posturile de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef vor putea formula contestatii împotriva hotarârii comisiei de examinare la Ministerul Sanatatii si Familiei, în termen de 5 zile de la luarea la cunostinta.

SECTIUNEA a 2-a

Ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, precum si a celor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef, ca urmare a concursurilor

ART. 25

(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, candidatii care la proba scrisa a examenului de specialitate prevazut la pct. II din anexa nr. 3 la ordin au obtinut minimum 60 de puncte vor putea continua concursul. Candidatii care nu au obtinut punctajul sus-mentionat vor fi declarati respinsi si nu vor continua concursul.

(2) În urma sustinerii tuturor probelor vor fi declarati promovati candidatii care au realizat un punctaj minim de 110 puncte.

ART. 26

(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef, candidatii care la proba scrisa a examenului de specialitate prevazut la pct. II din anexa nr. 3 la ordin au obtinut minimum 70 de puncte vor putea continua concursul. Candidatii care nu au obtinut punctajul sus-mentionat vor fi declarati respinsi si nu vor continua concursul.

(2) În urma sustinerii tuturor probelor vor fi declarati promovati candidatii care au realizat un punctaj minim de 150 de puncte.

(3) La concursul de sef de sectie cu profil chirurgical proba clinica este proba operatorie pe bolnav. Responsabilitatea actului chirurgical revine presedintelui comisiei.

ART. 27

Clasificarea candidatilor promovati se întocmeste pentru fiecare post publicat si pentru care s-a candidat, obtinerea postului respectiv facându-se strict în ordinea descrescatoare a punctajului realizat. În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare (aceeasi unitate si specialitate), clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.

ART. 28

(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, confirmarea candidatilor declarati reusiti se face prin dispozitie de catre unitatea care a publicat postul.

(2) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef confirmarea candidatilor declarati reusiti se face pe post prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

ART. 29

Medicii, farmacistii, biologii, biochimistii si chimistii care nu se prezinta la posturile alese în termenul stabilit de lege pierd dreptul câstigat prin concurs. În cazul în care neprezentarea se datoreaza unor situatii obiective unitatea poate prelungi termenul de prezentare la post cu 30 de zile.

ART. 30

(1) Încadrarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor care au ales post în urma concursurilor se face de catre conducatorul unitatii care a publicat postul vacant, pe baza de contract individual de munca pe durata nedeterminata. Cei care au candidat pentru cabinete medicale organizate în baza Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, vor încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate.

(2) Candidatii selectionati în conditiile art. 2 si 3 din ordin vor putea încheia cu casele de asigurari de sanatate contracte de furnizare de servicii medicale, ca titulari ai cabinetelor respective.

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea concursurilor de rezidentiat, a examenelor de acordare a titlurilor de medic specialist si farmacist specialist, a examenelor pentru obtinerea titlului de medic primar si farmacist primar si a examenelor pentru obtinerea titlului de chimist, biochimist si biolog specialist si principal

ART. 31

(1) Admiterea la rezidentiat, examenul de acordare a titlului de medic specialist si farmacist specialist, examenul de acordare a celei de a doua specialitati, precum si examenele pentru obtinerea de supraspecializari si competente se organizeaza conform reglementarilor legale referitoare la învatamântul postuniversitar medical si farmaceutic uman.

(2) Examenul de medic primar si farmacist primar se organizeaza de Ministerul Sanatatii si Familiei, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, respectiv cu Colegiul Farmacistilor din România.

(3) Examenele pentru obtinerea titlului de specialist si principal de catre chimisti, biochimisti si biologi se organizeaza de Ministerul Sanatatii si Familiei.

CAP. 4

Detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor în unitatile sanitare

ART. 32

Încadrarea prin detasare se face de catre fiecare unitate, potrivit legii.

ART. 33

Ministerul Sanatatii si Familiei poate detasa personal sanitar, indiferent de subordonarea unitatii sanitare în care este încadrat, în caz de epidemii, calamitati sau în alte situatii deosebite, declarate conform reglementarilor legale în vigoare, cu acordul celui în cauza.

ART. 34

Medicii, farmacistii si ceilalti specialisti cu studii superioare din unitatile sanitare pot acorda asistenta de specialitate în alte tari, în conditiile prevazute de dispozitiile legale si de eventualele acorduri si conventii de cooperare bilaterala încheiate de Ministerul Sanatatii si Familiei în acest scop. Pâna la revenirea titularilor la post pe posturile celor plecati, ramase temporar vacante, poate fi încadrat personal de specialitate cu contract individual de munca pe perioada determinata, fara concurs, cu aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei.

CAP. 5

Dispozitii comune si tranzitorii

ART. 35

Dispozitiile cuprinse în prezenta metodologie se completeaza cu prevederile Legii nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competenta, ale celorlalte acte normative privind angajarea pe post a salariatilor din unitatile publice, organele administratiei publice, precum si cu reglementarile specifice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei referitoare la angajarea si promovarea categoriilor de personal prevazute în prezenta metodologie. Dispozitiile prezentei metodologii nu afecteaza drepturile câstigate de medici, farmacisti si ceilalti specialisti cu studii superioare sub regimul actelor normative anterioare.

ART. 36

Pentru medicii si farmacistii din unitatile sanitare publice, care ocupa functii eligibile sau alte functii în Parlament, prefecturi si în organe ale administratiei publice centrale sau locale, se rezerva, în conditiile legii, un post, conform specialitatii si gradului profesional, în unitatea în care au fost încadrati anterior ocuparii acestor functii.

ART. 37

(1) Medicii si farmacistii care sunt disponibilizati potrivit legii din unitatile sanitare publice pot ocupa fara concurs un post vacant într-o alta unitate sanitara publica din localitate sau din alte localitati, din judetul respectiv sau din alte judete, în cazul în care postul a fost publicat la concurs si nu s-au înscris candidati.

(2) Orice alt post se poate ocupa numai prin concurs.

ANEXA 2

METODOLOGIA-CADRU

privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, biochimisti si chimisti, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator, farmacist-sef în unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurari de sanatate

*) Pentru compartimentele din directiile de sanatate publica, institutele de sanatate publica si centrele de sanatate publica.

CAP. 1

Organizarea concursului

1. Solicitarile unitatilor sanitare si farmaceutice publice si ale directiilor de sanatate publica vor fi avizate de Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Farmacistilor din România. Posturile vor fi publicate dupa aprobarea lor de catre Ministerul Sanatatii si Familiei.

Solicitarile unitatilor sanitare si farmaceutice subordonate Ministerului Sanatatii si Familiei sau ministerelor cu retea sanitara proprie vor fi aprobate de ministerele respective, cu respectarea prevederilor privind avizele mentionate mai sus.

2. Anuntarea acestor posturi se va face cu minimum 30 de zile înainte de data fixarii concursului în publicatii stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei.

3. Publicatia de concurs va cuprinde:

a) unitatea sanitara si specialitatea în care se publica postul, cu precizarea gradului profesional si, dupa caz, a supraspecializarilor si competentelor (rezident ultimul an; specialist; primar, respectiv principal; medic, stomatolog si farmacist, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 418/2001 privind statutul medicului, stomatologului si farmacistului, absolventi ai facultatilor de medicina, stomatologie si farmacie cu licenta si cu minimum un an de pregatire practica);

b) conditii de înscriere (nu se admite îngradirea participarii în functie de domiciliu, vârsta, sex, religie sau de locul de munca al candidatilor, cu exceptia ministerelor cu retea sanitara proprie pentru care exista reglementari legislative specifice);

c) pentru functiile de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator, farmacist-sef se pot înscrie candidatii care au obtinut minimum doua puncte dintre cele 10 prevazute la pct. 7 din anexa nr. 3 la ordin;

d) conditii pe care le ofera unitatea sanitara;

e) continutul dosarului de înscriere si locul de înscriere conform prezentului ordin;

f) tematica de concurs si bibliografia stabilita de unitatile care publica posturile, cu avizul colegiului medicilor ori al colegiului farmacistilor judetean sau al municipiului Bucuresti;

g) termen de înscriere - 15 zile de la data publicarii;

h) taxa de concurs.

4. Pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist concursul se va organiza de catre unitatea care a publicat postul.

5. Sesiuni de concurs pot fi organizate si de Ministerul Sanatatii si Familiei în situatiile în care exista mai multe solicitari similare.

6. Pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator, farmacist-sef, concursul se va organiza de Ministerul Sanatatii si Familiei. Concursul se va desfasura la nivelul directiilor de sanatate publica din centre universitare stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei, pe baza tematicii examenelor pentru obtinerea titlului de medic primar, farmacist primar, chimist, biochimist si biolog principal si a legislatiei sanitare.

7. Comisiile vor fi formate din:

A. Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef:

a) presedinte - cadru didactic din disciplina de profil (profesor

universitar, conferentiar);

b) membri: - doua cadre didactice din disciplina de profil (profesor

universitar, conferentiar sau sef de lucrari);

- un medic primar sau farmacist primar din specialitatea

respectiva desemnat de colegiul medicilor, respectiv de

colegiul farmacistilor din centrul universitar în care

are loc concursul;

c) un reprezentant al Ministerului Sanatatii si Familiei si un reprezentant al directiei de sanatate publica;

d) secretar - medic sau farmacist.

B. Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist:

- când exista mai multi candidati pentru acelasi post:

a) presedinte - cadru didactic cu functie de predare din disciplina de

profil (profesor universitar, conferentiar, sef de lucrari);

b) membri: - un cadru didactic cu functie de predare din disciplina de

profil, cu titlul egal sau mai mic decât al presedintelui;

- un medic primar sau farmacist primar din specialitatea

respectiva, desemnat de colegiul medicilor ori colegiul

farmacistilor judetean sau al municipiului Bucuresti;

c) reprezentantul directiei de sanatate publica, respectiv al ministerelor cu retea sanitara proprie;

d) secretar - medic, respectiv farmacist;

- când exista un singur candidat pe post:

a) presedinte: medic primar sau farmacist primar, chimist, biochimist sau biolog principal în specialitatea respectiva, desemnat de directia de sanatate publica;

b) membri: 2 medici primari sau farmacisti primari, chimisti, biochimisti sau biologi principali în specialitatea respectiva (în cazul posturilor de medic sau farmacist, unul dintre membri va fi desemnat de colegiul medicilor sau colegiul farmacistilor);

c) reprezentantul directiei de sanatate publica, respectiv al ministerelor cu retea sanitara proprie;

d) secretar - medic, respectiv farmacist.

Reprezentantii Ministerului Sanatatii si Familiei, directiilor de sanatate publica sau ai altor ministere cu retea sanitara proprie nu noteaza candidatii.

Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist comisiile vor fi aprobate de Ministerul Sanatatii si Familiei, la propunerile unitatilor si ale directiilor de sanatate publica care organizeaza concursul, propuneri care se fac imediat dupa terminarea înscrierilor, precizându-se numarul candidatilor pentru fiecare post.

Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator, farmacist-sef, comisiile vor fi desemnate de Ministerul Sanatatii si Familiei, având si reprezentat al colegiului medicilor sau al colegiului farmacistilor si vor fi nominalizate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

CAP. 2

Desfasurarea concursului

8. Pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist sau de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si de farmacist-sef concursul va consta în:

A. Proba scrisa (obligatorie)

Proba scrisa este secreta.

Ea va consta în alegerea prin tragere la sorti a 10 titluri din tematica anuntata prin publicatia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte de concurs.

Fiecare subiect va putea fi notat între 0 - 10 puncte, conform unui barem întocmit de comisia de examen înainte de începerea corectarii. Astfel, la proba scrisa candidatii pot obtine maximum 100 de puncte.

Proba scrisa este eliminatorie, fiind obligatorie obtinerea a cel putin 60 de puncte în cazul candidatilor care concureaza pentru ocuparea unui post de medic, farmacist, biolog, biochimist sau chimist, respectiv a minimum 70 de puncte în cazul candidatilor care concureaza pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment sef de laborator sau farmacist-sef. În caz contrar candidatul este eliminat din concurs chiar daca nu are contracandidat.

Pentru concursul de medic sef de sectie, sef de laborator, sef de compartiment sau farmacist-sef, la proba scrisa, din cele 10 întrebari doua vor fi din legislatia sanitara.

B. Proba clinica sau practica (în functie de particularitatile specialitatii si ale postului scos la concurs)

La proba clinica sau practica se pot obtine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de examen înainte de începerea probei. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Proba clinica sau proba practica pentru medici se sustine în fata comisiei pe baza metodologiei obisnuite a examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist.

Continutul probei practice pentru farmacisti, biologi, biochimisti si chimisti va fi stabilit de comisie conform specificului specialitatii si postului.

La punctajele obtinute în urma promovarii probelor prevazute la lit. A si B se va adauga un punctaj rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice, pe baza documentelor depuse de candidati la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.

9. Dupa desfasurarea tuturor probelor vor fi declarati promovati candidatii care au obtinut minimum 110 puncte, în cazul celor care concureaza pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, respectiv 150 de puncte, în cazul celor care concureaza pentru postul de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef.

Dupa întocmirea clasificatiei, conform înscrierii candidatilor pe posturi, se stabilesc candidatii care vor ocupa posturile, în ordinea descrescatoare a punctajului obtinut.

CAP. 3

Prevederi finale

10. Încadrarea se face conform gradului profesional în care candidatul este confirmat prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

11. Concursul se organizeaza în termen de maximum 90 de zile de la publicarea anuntului.

ANEXA 3

METODOLOGIE

privind calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator si farmacist-sef în unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurari de sanatate

I. Punctaj

1. Rezidentiat prin concurs 10 puncte

2. Media la examenul de specialitate **)

3. Media la examenul pentru obtinerea titlului

de medic primar ***)

4. Doctorat 10 puncte

5. Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul

Universitatii de Medicina si Farmacie sau de academia

de stiinte medicale la data înscrierii la concurs) 5 puncte

6. A doua specialitate confirmata prin ordin al

ministrului sanatatii si familiei **)

7. Fiecare competenta sau supraspecializare obtinuta 10 puncte

8. Activitate stiintifica 1/10 puncte

din punctajul

candidatului,

obtinut prin

programele de

educatie medicala

continua, acreditate

de Colegiul Medicilor

din România,

respectiv de Colegiul

Farmacistilor din

România

9. Activitatea de organizare (minimum 1 an)****):

- director de spital sau alte unitati sanitare 3 puncte

- directie de sanatate publica 3 puncte

- Ministerul Sanatatii si Familiei (sau alte unitati ale

Ministerului Sanatatii si Familiei cu rol de

management sanitar sau educational la nivel national) 3 puncte

- sef de sectie 2 puncte

- sef de dispensar policlinica 2 puncte

- competenta în managementul sanitar sau în conducerea

serviciilor medicale sau ori sociale 4 puncte acordate

în plus fata de cele

prevazute la

pozitia 7

II. Examen de specialitate:

- proba scrisa 100 de puncte

(eliminatorie sub 60 de puncte pentru cei care concureaza pentru ocuparea unor posturi de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, respectiv sub 70 de puncte pentru cei care concureaza pentru ocuparea postului de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator, farmacist-sef);

- proba clinica sau practica 100 de puncte

(eliminatorie daca nu se obtin 50 de puncte)

------------

*) Pentru compartimentele din directiile de sanatate publica, institutele de sanatate publica si centrele de sanatate publica.

**) Media obtinuta la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel:

- în cazul notarii de la 0 la 10 media se aduna ca atare;

- în cazul notarii de la 0 la 20 se vor scadea 10 puncte din media obtinuta.

***) Media obtinuta la examenul pentru obtinerea titlului de medic primar.

****) Pentru functiile de sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef.